Privacy Policy

Privacy Verklaring

Over ons privacy beleid

Rataplan Design geeft verwerkt uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en je gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen jouw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Rataplan Design. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 24/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij uit op welke wijze wij de gegevens opslaan, hoe wij ze tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou verstrekte persoonsgegevens.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan je lezen op welke wijze wij jouw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

LightSpeed

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van LightSpeed. Alle bevestigingsmails die je ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van LightSpeed. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. LightSpeed heeft toegang tot de gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen deze gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. LightSpeed is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. LightSpeed maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot jouw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. LightSpeed behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

Webhosting

Vevida

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Vevida. Vevida verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt deze gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Vevida heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Vevida is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

Mailchimp

Onze website maakt gebruik van Mailchimp, een derde partij die het verzenden van nieuwsbrieven afhandelt. Mailchimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden staat de ‘unsubscribe’ link. Als je hier op klikt ontvang je geen e-mail meer van onze website. Je persoonsgegevens worden door Mailchimp beveiligd opgeslagen. Mailchimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Mailchimp behoudt zich het recht voor om jouw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Vevida

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Vevida. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Vevida heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors

Mollie en Sisow  

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie en Sisow. Mollie of Sisow verwerken jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en ook betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Mollie of Sisow hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om deze persoonsgegevens te beschermen. Mollie en Sisow behouden zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en alleen in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie en Sisow’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie en Sisow bewaren gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek

MyParcel en UPS

Als je een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om je pakket thuis te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van MyParcel en UPS voor het uitvoeren van de verzendingen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij je naam, adres en woonplaatsgegevens met MyParcel of UPS delen. MyParcel of UPS gebruiken deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat MyParcel of UPS onderaannemers inschakelen, stellen MyParcel of UPS je gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend voor onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt. Wij gebruiken gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als je gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op jouw verzoek op een later moment contact op te nemen - vragen wij  hiervoor expliciet toestemming. Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld, behalve dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons, of een eed, of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Rataplan Design op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen deze gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren je gegevens zolang je cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij jouw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot cliëntprofielen en documenten die wij naar aanleiding van jouw opdracht hebben vervaardigd.

Jouw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij, om misbruik te voorkomen, afschriften en kopieën van uw gegevens alleen naar jouw, bij ons  bekende, e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen je te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt je in de machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

Je hebt  te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij je persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op het verzoek. Als dit verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op dit verzoek. Als het verzoek wordt ingewilligd sturen wij op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op het verzoek. Als dit verzoek wordt ingewilligd sturen wij op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

Je heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op het verzoek. Als dit verzoek wordt ingewilligd sturen wij  op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door of in opdracht van Rataplan Design. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van je bezwaar. Is je bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken.

Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacy zaken.

Cookies en Rataplan Design

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in het geheugen van je computer. Ze kunnen je computer of bestanden niet beschadigen. In bepaalde gevallen worden cookies automatisch verwijderd als je de browser afsluit, in andere gevallen blijven deze cookies langer bewaard voor een volgend bezoek. Cookies worden in de eerste plaats gebruikt om je te helpen bij het surfen door voorkeuren en instellingen door ze bij te houden, daarnaast geven cookies adverteerders en website-eigenaren inzicht in jouw interesses. Je kunt cookies aan of uitzetten op www.youronlinechoices.eu/nl . Je kunt daar ook aangeven welke bedrijven wel en niet je surfgedrag mogen vastleggen.

Cookies van derde partijen

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Google Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Wijzigingen in het privacy beleid

Wij behouden altijd het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactpersoon voor privacy zaken

Als je vragen hebt over ons privacy beleid kunt je contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, Anne Klaasen.

Contactgegevens

Rataplan Design

Anne Klaasen

Van Noordtkade 48 B
1013 BZ Amsterdam
Nederland
T 06-24909003          
E [email protected]

 

 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »
© Copyright 2024 Rataplan Design - Powered by Lightspeed